תנאי השתתפות בתכנית MAX

על התכנית

מקס אימפקט ישראל, חינוך מעשי ליזמות חברתית טכנולוגית בע”מ (חל”צ), מפעילה תכנית שנתית במסגרתה מוקמים צוותי עבודה רב-תחומיים המשלבים תלמידים ממגמות טכנולוגיה, סטודנטים/בוגרים מעולמות עיצוב ופיתוח המוצר, השיווק והיזמות.

במהלך התכנית עוברים המשתתפים הכשרה ליזמות חברתית-טכנולוגית במסגרתה הם מתנסים בבניית מוצר טכנולוגי-חברתי, הנותן מענה לאתגרים ולצרכים חברתיים של עמותות וארגונים חברתיים בישראל. הם רוכשים מיומנויות של דינמיקה קבוצתית, ניהול זמן ומשימות, זיהוי צרכים ואתגרים, אפיון, סקרי שוק וכלים מעשיים להצגת המיזם ועיצוב מוצר, זאת תוך תחושת שליחות והגשמה עצמית.

התכנית מאתרת  מגוון צרכים ואתגרים של ארגונים חברתיים ועמותות, משבצת את צוותי העבודה הרב תחומיים ומתאימה ביניהם לבין הצורך, מסייעת להם משאבים לקידום המיזם הטכנולוגי שיצרו ולבסוף פועלת להנבטת מיזמי האימפקט הטכנולוגיים שנוצרו, בקנה מידה רחב, עד לכדי מימוש ויישום בעולם העסקי-חברתי, זאת במטרה לתת מענה טכנולוגי אמיתי לאתגרים חברתיים אלו.

להלן תנאי השתתפות עבור: 

 1. סטודנטים/יות או בוגרים/ות לפיתוח עסקי וניהול מוצר ומעצבים/ות 
 2. תלמידים/ות 
 3. מנטורים/יות מתנדבים/ות

תנאי השתתפות סטודנטים/ות או בוגרים/ות לניהול מוצר ופיתוח עסקי ומעצביםות

 1. קבלת הסטודנט/ית או הבוגר/ת או המעצב/ת (לפי העניין) לתכנית MAX כפופה לאישור MAX ישראל, בהתאם לשיקול דעתה, לפיו הם כשירים להשתתף בתכנית; לחתימה על הסכמי ההשתתפות בתכניות MAX Seeds (חינוכי) ו-MAX Inc (עסקי), קבלת אישור מהמוסד האקדמי, ככל שהאישור נדרש ואישור משטרת ישראל לעבודה עם בני נוער.
 2. מוטיבציה גבוהה, השקעה והתמדה במהלך כל תקופת פעילות התכנית (במסגרת שנת הלימודים הסדירה, החל מנובמבר ועד לסוף יוני). כמו כן, השתתפות אקטיבית ופעילה בפרויקט בתחום היזמות החברתית-טכנולוגית, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים ועמותות.
 3. נכונות לעבודה במסגרת צוותי עבודה רב-תחומיים בהם ישולבו, בין היתר, תלמידי כיתות יב’ ממגמות טכנולוגיה.
 4. עמידה במשימות מובנות בסילבוס שנתי, בהתאם למקצוע הרלוונטי, וזאת במטרה להביא את המיזם למימוש מקסימלי עד לכדי יצירת אב-טיפוס חברתי-טכנולוגי, בעל התכנות עסקית-חברתית, הנותן מענה לאתגרים ולצרכים חברתיים.
 5. זמינות לכ-100-80 שעות במהלך כל תקופת פעילות התכנית. כחלק מהפעילות תדרשו להשתתף בפגישות צוותיות שבועיות, בפגישות עם הארגון החברתי/העמותה השותפים ובפגישות עם המנטור המלווה. הפגישות יערכו באופן פרונטלי או ב-ZOOM.
 6. השתתפות בשלושת אירועי קהילת MAX כמפורט להלן:
 • Kick Off Event – אירוע התנעת התכנית בו יערכו גיבוש, היכרות והזנקת הצוותים והמיזמים;
 • Pitch Night – שיח עמיתים להיכרות עם המיזמים;
 • Demo Day – אירוע סיום של השלב החינוכי והצגת התוצרים/אבות טיפוס החברתיים-טכנולוגיים בפני קהילת היזמים והתעשייה.
 1. שיתוף פעולה ומענה לשאלונים וראיונות בתחילת התכנית, במהלכה ובסופה.
 2. גילוי בגרות, רצינות ומחויבות הדדית במהלך כל תקופת ההשתתפות בתכניות MAX.
 3. ההשתתפות בתכנית כפופה לכללי התנהגות ועמידה ברף ההתנהגות הנדרש בהתאם לכללי התכנית. ל-MAX ישראל שמורה הזכות לסיים השתתפות של סטודנט/ית/ בוגר/ת או מעצב/ת בתכנית, לפרק זמן מסוים או לצמיתות, במקרה של הפרת כללי התכנית; או אי עמידה ברף ביצוע של לפחות 50% מהמשימות שיוגדרו על-ידי MAX ישראל; או במידה של פעילות בניגוד לכל דין או בניגוד לכללי ההתנהגות המצופים ממשתתפי בתכנית, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של MAX ישראל. סיום ההשתתפות ייעשה בכפוף לשיחת הבהרה ומתן הודעה מוקדמת בת 14 ימים מראש. ככל שתהיו זכאים בגין ההשתתפות בתכנית לקבל נקודות זכות או מלגה, הודעה אודות הסיום המוקדם תועבר למוסד האקדמי.

תנאי השתתפות תלמידים/ות

 1. קבלת התלמיד/ה לתכנית MAX כפופה לאישור MAX ישראל, בהתאם לשיקול דעתה, לפיו התלמיד/ה כשירים להשתתף בתכנית; לחתימה על הסכמי ההשתתפות בתכניות MAX Seeds (חינוכי) ו-MAX Inc (עסקי); לקבלת אישור מהמוסד הלימודי ולקבלת אישור להשתתפות מההורים, ככל שיידרש.
 2. על התלמיד/ה לגלות מוטיבציה גבוהה, השקעה והתמדה במהלך כל תקופת פעילות התכנית (במסגרת שנת הלימודים הסדירה, החל מנובמבר ועד לסוף יוני). כמו כן, עליהם לקחת חלק פעיל ולהשתתף באופן אקטיבי בפרויקט, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים ועמותות.
 3. נכונות לעבודה במסגרת צוותי עבודה רב-תחומיים בהם ישולבו, בין היתר, סטודנטים/ות ו/או בוגרים/ות מעולמות היזמות ועיצוב ופיתוח המוצר.
 4. עמידה במשימות מובנות בסילבוס שנתי, בהתאם למקצוע הרלוונטי, וזאת במטרה להביא את המיזם למימוש מקסימלי
 5. זמינות במהלך כל תקופת פעילות התכנית. כחלק מהפעילות, התלמיד/ה נדרשים להשתתף בפגישות צוותיות שבועיות, בפגישות עם העמותה השותפה ובפגישות עם המנטור המלווה. הפגישות יערכו באופן פרונטלי או ב-ZOOM.
 6. השתתפות בשלושת אירועי קהילת MAX כמפורט להלן:
 • Kick Off Event – אירוע התנעת התכנית בו יערכו גיבוש, היכרות והזנקת הצוותים והמיזמים;
 • Pitch Night – שיח עמיתים להיכרות עם המיזמים;
 • Demo Day – אירוע סיום השלב החינוכי והצגת התוצרים/אבות טיפוס החברתיים-טכנולוגיים בפני קהילת היזמים והתעשייה.
 1. שיתוף פעולה, מענה לשאלונים וראיונות בתחילת התכנית, במהלכה ובסופה ומתן עותק של פרק הרפלקציה ממיזם הגמר הטכנולוגי.
 2. ההשתתפות בתכנית כפופה לכללי התנהגות ועמידה ברף ההתנהגות הנדרש בהתאם לכללי התכנית. ל-MAX ישראל שמורה הזכות לסיים השתתפות של תלמיד/ה לפרק זמן מסוים או לצמיתות, במקרה של הפרת כללי התכנית; או אי עמידה ברף ביצוע של לפחות 50% מהמשימות שיוגדרו על-ידי MAX ישראל; או במידה של פעילות בניגוד לכל דין או בניגוד לכללי ההתנהגות המצופים ממשתתפי בתכנית, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של MAX ישראל. סיום ההשתתפות ייעשה בכפוף לשיחת הבהרה ומתן הודעה מוקדמת בת 14 ימים מראש. הודעה אודות הסיום המוקדם תועבר לרכז/ת ביה”ס במגמה הטכנולוגית.

תנאי השתתפות מנטורים/יות מתנדבים/ות

 1. חתימה על הצהרת מתנדב/ת ואישור משטרת ישראל לעבודה עם בני נוער.
 2. נכונות להנחיה ולליווי צוותי עבודה רב-תחומיים בהם ישולבו, בין היתר, תלמידי כיתות יב’ ממגמות טכנולוגיות וסטודנטים/ות ו/או בוגרים/ות מעולמות היזמות ועיצוב ופיתוח המוצר, וכן נציגי העמותות שהנם design partner בתכנית.
 3. זמינות לפגישות של 4-2 שעות חודשיות, לפחות, במהלך כל תקופת פעילות התכנית. הפגישות תיקבענה בתיאום מראש עם הצוותים הרב-תחומיים ותערכנה באופן פרונטלי או ב-ZOOM.
 4. הכוונה וייעוץ סביב משימות מובנות בסילבוס שנתי, בהתאם למקצוע הרלוונטי, וכל זאת במטרה ליצור אב טיפוס חברתי-טכנולוגי.
 5. מתן פידבק על משימות של הציר העסקי בתכנית וכן משימות של כלל הצוות בתחום ניהול המוצר
 6. נבקשכם להשתתף בשלושת אירועי קהילת MAX כמפורט להלן:
 • Kick Off Event – אירוע התנעת התכנית בו יערכו גיבוש, היכרות והזנקת הצוותים והמיזמים;
 • Pitch Night – שיח עמיתים להיכרות עם המיזמים;
 • Demo Day – אירוע סיום של השלב החינוכי והצגת התוצרים/אבות טיפוס החברתיים-טכנולוגיים בפני קהילת היזמים והתעשייה.
 1. שיתוף פעולה ומענה לשאלונים וראיונות בתחילת התכנית, במהלכה ובסופה.

* MAX ישראל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי ההשתתפות מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.